Privacy Statement - Valento | Vacatures Bouw & Techniek

Privacy Statement

Privacy Statement – Valento Jobs

Valento Jobs zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Valento Jobs zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Valento Jobs verwerkt persoonsgegeven van opdrachtgevers en kandidaten in het kader van haar diensten. De persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgevers, die Valento Jobs verwerkt in het kader van haar dienstverlening, worden alleen verwerkt nadat de kandidaat of opdrachtgever hiervoor zijn / haar toestemming heeft gegeven. Indien nodig stuurt Valento Jobs de CV’s van kandidaten anoniem naar de opdrachtgever.

Valento Jobs legt persoonsgegevens vast:

 • om een goede match te maken tussen de vraag van de opdrachtgever en het aanbod van beschikbare kandidaten
 • voor haar dienstverlening.

Valento Jobs legt van kandidaten de volgende gegevens vast:

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • CV met werkervaring, opleidingen
 • diploma’s
 • gespreksverslagen
 • e-mailadres
 • beschikbaarheidsgegevens
 • werkhistorie
 • salarisindicatie.
 • loonadministratie

Valento Jobs legt van opdrachtgevers de volgende gegevens vast:

 • naam organisatie
 • naam en contactgegevens contactpersoon organisatie
 • geplaatste kandidaten en de daarbij horende salarisgegevens, tarieven en inlenersbeloning
 • vacature gegevens middels aanvraag
 • factuur- en overige contractgegevens (startdatum, opzegtermijn etc.)
 • urenregistratie

Valento Jobs gebruikt deze gegevens voor een optimale uitvoering van haar dienstverlening. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor de kandidaat en de opdrachtgever hun gegevens hebben verstrekt. Persoonsgegevens van kandidaten worden alleen aan opdrachtgevers verstrekt met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaten.

Valento Jobs verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart Valento Jobs uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van kandidaten waarvoor een match is gemaakt worden hierna nog maximaal een jaar bewaard, tenzij de kandidaat hiervoor actief toestemming heeft verleend om deze gegevens langer te bewaren. Gegevens van kandidaten in portefeuille worden maximaal een jaar bewaard, tenzij de kandidaat hiervoor actief toestemming heeft verleend om deze gegevens langer te bewaren. De kandidaat en de opdrachtgever hebben te allen tijde de mogelijkheid om zijn /haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u hiervoor contact met Valento Jobs opnemen. De contactgegevens staan onder dit privacy statement.

Op de website van Valento Jobs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Valento Jobs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Valento Jobs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Valento Jobs te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Valento Jobs heeft hier geen invloed op. Valento Jobs heeft Google geen toestemming gegeven om via Valento Jobs verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Valento Jobs B.V.
Rijksweg Zuid 35
6131 AL  SITTARD
Telefoonnummer:        085-484.81.94
Mail:                            sittard@valentojobs.com

Disclaimer – Valento Jobs

Valento Jobs en de inhoud van de website

De op deze website getoonde informatie wordt door Valento Jobs met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Valento Jobs verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Valento Jobs worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Valento Jobs alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Valento Jobs niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Valento Jobs worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Valento Jobs uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Valento Jobs worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Valento Jobs heeft copyright op inhoud van deze website

 

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van Valento Jobs of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valento Jobs.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Valento Jobs. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.